Ocelobetonové konstrukce

Provádíme projekční práce v oblasti statiky nosných konstrukcí občanských i průmyslových staveb a mostů, obstaráváme soudně znalecké posudky v oboru stavebnictví a podílíme se na vývoji nových kompozitních materiálů

Naše společnost navazuje na činnost Ing. Josefa Lukáše, CSc. a firmu – Ocelové konstrukce a mosty, která byla založená v roce 1990 jako společnost zabývající se projekcí a dodávkou pozemních konstrukcí a mostů.

Hlavní zaměření je na projekční práce v oblasti statiky všech druhů nosných konstrukcí občanských i průmyslových staveb a mostů. Mezi další činnosti firmy patří soudně znalecké posudky v oboru stavebnictví a ve spolupráci s výzkumnými ústavy se zabýváme vývojem nových kompozitních materiálů:

 • poradenská činnost, konzultace, studie
 • všechny stupně projektové dokumentace nosné konstrukce
 • statické posudky
 • soudně znalecké posudky v oblasti stavebnictví
 • požární odolnost konstrukce (ocel, ocelobeton)
 • návrh receptur betonových směsí

Specializací naší firmy je návrh ocelobetonových konstrukcí. Samotná technologie spočívá ve využití výhod jednotlivých materiálů oceli i betonu, kdy je ocelový profil (otevřený i uzavřený) spřažen s vysokopevnostním betonem a tak zvyšuje únosnost i tuhost v ohybu a tlaku.

Kompozitní prvky efektivně využívají předností obou materiálů. Beton kromě značného zvýšení únosnosti v tlaku plní i funkci požární a korozní ochrany s ním spřažených ocelových profilů.

Patentovaná technologie je odzkoušena při použití vysokopevnostního betonu C80/95 ve spolupráci s Ústavem ocelových a dřevěných konstrukcí na FAST VUT Brno, kdy došlo ke zvýšení vzpěrné únosnosti jednotlivých prvků až na dvojnásobek.


Výhody ocelobetonových konstrukcí:

 • oproti čistě ocelové konstrukci je uspořeno cca 35% hmotnosti oceli (+ úspora nátěrů)
 • požární odolnost 30 až 120 minut bez nutnosti druhotné ochrany (protipožární nátěry, obklady)
 • rychlejší a přesnější montáž (přesnost prvků na mm)
 • možnost šroubových i svarových spojů
 • vyšší estetika a variabilnost konstrukce
 • velké rozpony konstrukce při malé konstrukční výšce (až 18 m v občanské výstavbě)
 • spřažené stropní desky není nutné bednit, pouze stojkování
 • podstatně nižší hmotnost kompozitních skeletů oproti ŽB - úspora základových konstrukcí
 • ztužení ve všech rovinách (seizmicky aktivní oblasti, poddolované území, vysoké konstrukce)

Výhody samozhutnitelných vysokopevnostních betonů:

 • zmenšení rozměrů průřezu, snížení množství výztuže
 • betonáž bez vibrace, zrychlení výstavby
 • snížení času pro odbednění (po 1dnu pevnost 30 MPa, po 7dnech 70 MPa)
 • zmenšení dotvarování a smršťování
 • zvětšení soudržnosti betonu s výztuží, trvanlivosti, přípustného předpětí